Статут руху «Справа»

«Справа» – всеукраїнський громадський рух, який ставить за мету модернізувати Україну через розвиток ринкового капіталізму під контролем громадянського суспільства.

1. Ідеологічна основа руху «Справа»:

Правоцентризм. «Справа» виступає за повний відхід України від адміністративно-командних моделей економіки, за розвиток приватної ініціативи, послідовне роздержавлення та приватизацію державних підприємств, скорочення податків і зборів, скасування контролюючих органів, дерегуляцію та децентралізацію української економіки, захист прав бізнесу.

Лібералізм і толерантність. «Справа» виступає за зниження ролі держави не тільки в економічних, а й соціально-культурних питаннях. «Справа» керується духом і буквою Європейської декларації прав людини, що забезпечує громадянину широкі права в культурних, моральних, релігійних та інших питаннях. «Справа» не нав'язує учаснику руху «Справа» та українському громадянину жодних релігійних або культурних цінностей.

Демократія. Рух «Справа» глибоко демократичний за внутрішнім устроєм і виступає за послідовну демократизацію українського суспільства та держави.

Прагматизм і технократія. Рух «Справа» націлений на конкретні результати у сфері економічного розвитку України: ВВП на душу населення вище, ніж 10-те місце в світі; ІРЛП не нижче, ніж 10-те місце у світі. Цілі руху «Справа» та методи їхнього досягнення повинні мати логічне або наукове обгрунтування у всіх випадках, коли це можливо.

Робочі мови руху «Справа»: українська, російська. Ми виступаємо за рівноправність мов в Україні при збереженні державної ролі української мови та захисті мов національних меншин в тих регіонах, в яких вони компактно проживають.

2. Завдання руху «Справа»:

Захистити громадські інтереси громадян України, які полягають в розвитку економіки та підвищенні стандартів життя; захистити особисті інтереси громадян України, об'єднавши їх системою горизонтальної взаємодопомоги. Для цього рух «Справа» здійснює соціальні проекти, в тому числі з комерційною складовою, захищає український бізнес, домагається мінімізації ролі держави у житті країни, лібералізації економіки, децентралізації, демонтажу корупційно-олігархічної політичної системи та зміни її на прозорий ринковий капіталізм і демократичні стандарти політики.

3. Волонтерство.

Рух «Справа» складається з людей, що допомагають один одному та суспільству, що борються за модернізацію української держави на основі принципу приватної ініціативи, прав людини, капіталістичної економіки. Така допомога називається волонтерством. Будь-яка робота, безоплатно виконана членом руху «Справа» в рамках проектів руху, оцінюється в базових годинах і стає особистим внеском члена руху, який відіграє вирішальну роль на будь-яких голосуваннях. При цьому застосовуються поправочні коефіцієнти у разі висококваліфікованої роботи (юристи, програмісти, вчені, дипломовані експерти, партійні організатори і т.д.). Попередній список завдань, що входять в статутні цілі партії та зараховуються як внесок члена партії:

– Схвалені місцевим керівництвом руху соціальні проекти, спрямовані на розвиток населених пунктів і регіонів, а також України в цілому;

– Взаємодопомога членів партії;

– Політичні активності (акції та заходи, партійна робота, роз'яснювальна та агітаційна робота, підтримка бізнесу, який уклав меморандум про співпрацю з рухом «Справа»).

4. Участь члена руху у внутрішніх виборах.

За допомогою виборів визначається керівництво осередків, міських та обласних організацій руху, склад експертних рад. Принцип голосування будь-яких внутрішніх виборів – корпоративний. Голосує не член руху, а його внесок у рух (години), накопичений протягом року, що передує виборам. У разі приблизної рівності голосів між двома кандидатами (різниця не перевищує 5% від голосів переможця), вирішальний голос на виборах залишається за Президією руху «Справа».

5. Структура руху, керівні органи, їхні повноваження.

Кожен член руху «Справа» може бути одночасно в декількох осередках: одній територіальній та одній або декількох екстериторіальних. Територіальні осередки входять до територіальних структур руху. Екстериторіальні осередки, що називаються Експертні спільноти, є об'єднаннями активістів за інтересами: ЖКГ, транспорт, сільське господарство, культура, туризм, освіта, охорона здоров'я, спорт і т.д. Експертні спільноти руху «Справа» – це, по суті, наші міністерства та парламентські комітети. Усередині них обираються компетентні фахівці (експерти), які формують конкретні рішення партії з питань, що належать до компетенції осередків. Експерти в кожному екстериторіальному осередку формують міську, обласну та національну експертні ради партії (6 осіб), що обирається шляхом виборів. Робота екстериторіальних осередків постачає нам експертний корпус, дозволяє просувати галузевих лідерів думок, формувати виважену політику партії з галузевих питань, дає кадрову базу для призначень.

Територіальна структура руху:

Назва структурної одиниці  Чисельність або межі Керівний орган, ким обирається  Періодичність виборів
Осередок Усі члени осередку повинні проживати в межах одного й того ж населеного пункту. Голова місцевого осередку, обирається членами даного осередку. Щорічно
Міська організація Усі члени міської організації повинні проживати в межах одного й того ж населеного пункту. Керівник міської організації, обирається на міському голосуванні. Щорічно
Обласна організація Усі члени обласної організації повинні проживати в межах однієї й тієї ж області. Керівник обласної організації, обирається на обласному голосуванні. Щорічно
Всеукраїнський рух «Справа» Всі члени руху «Справа» в Україні. Президія в складі до 5 осіб, обирається на всеукраїнському голосуванні.  Кожні два роки. За перехідними положеннями перші вибори проходять восени 2017 року.
 

  
Кожен член руху «Справа» може входити тільки до одного територіального осередку.

Лічильні комісії.

При кожному осередку, міській та обласній організації руху «Справа» діють лічильні комісії, які призначаються керівником даного осередку чи організації. Лічильна комісія враховує особистий внесок членів руху у годинах. Сигнали про зловживання або некомпетентність лічильних комісій розбирає всеукраїнська контрольно-ревізійна комісія. Стандарти роботи лічильних комісій та коефіцієнти оцінки внеску учасників руху визначаються рішеннями Президії руху. Повноваження будь-якої Лічильної комісії можуть бути припинені Президією руху «Справа».

Арбітраж.

При кожній обласній організації руху «Справа» діє арбітраж, який обирається з числа членів руху. Арбітраж – орган з 5 осіб, який розбирає спірні ситуації всередині руху. При цьому діє такий принцип: справи однієї області завжди розбираються арбітражем іншої області, обраної випадковим чином.

Екстериторіальна структура руху:

Експертні спільноти та Експертні Ради. Кожен член руху «Справа» може належати до декількох експертних спільнот. Електронні вибори в Експертні Ради спільнот (Міська експертна рада, Обласна експертна рада, Всеукраїнська експертна рада) проходять щомісяця. До Експертної ради будь-якого рівня входять 6 членів руху «Справа». Вони мають повне право голосу при визначенні засад політики руху «Справа» на міському, обласному та всеукраїнському рівні відповідно. Рішення експертної ради може бути оскаржене Президією у випадку, якщо воно суперечить базовій ідеології руху «Справа». У цьому випадку воно ставиться на загальне голосування членів Експертної спільноти.

Обласний арбітраж.

Обласний арбітраж складається з непарного числа членів руху «Справа», обирається щорічно на спільному голосуванні обласної організації руху «Справа», розглядає всі спірні питання, що виникають між учасниками руху «Справа», в затверджених Статутом випадках. Строки розгляду визначаються самим обласним арбітражем. Обласний арбітраж не може розглядати спори, які територіально відносяться до його області.

Контрольно-ревізійна комісія (призначається Президією руху «Справа», відає питаннями правомірності витрачання коштів і правильності роботи лічильних комісій).

6. Ранги.

Ефективна робота члена руху «Справа» призводить до підвищення його рангу. Ранг дає можливість збільшувати коефіцієнт корисності своєї базової години – і, тим самим, збільшувати свій вплив в русі. Крім того, наявність більш високого рангу у кандидата підвищує його шанси на перемогу на внутрішніх виборах. У ранзі щороку підвищуються 10% найбільш ефективних (накопичили найбільший внесок) за рік членів обласної організації руху, знижуються – 10% найменш ефективних.

Орієнтовний список звань і коефіцієнтів:

Ранг ККоефіцієнт, на який множиться години члена руху відносно базового  Коефіцієнт, на який множиться число голосів, поданих за члена руху на праймеріз
1 6 2
2 5 1,8
3 4,5 1,7
4 4 1,6
5 3,5 1,5
6 3 1,4
7 2,5 1,3
8 2 1,2
9 1,5 1,1
10 1 1


7. Фінансування.

Регіональне керівництво руху, що обирається щороку за допомогою виборів, може залучати фінансування від донорів на проекти «Справи», натомість надаючи їм підтримку. Тим самим донор партії набуває підвищеного впливу на рух і може користуватися його підвищеним захистом, проте в рамках, визначених Меморандумом соціально відповідального бізнесу. Рішення про прийняття коштів на потреби руху та витрачання коштів приймає керівник тієї організації, в яку надійшли кошти. При цьому Президія руху «Справа» може ініціювати голосування членів організації, в яку повинні надійти кошти, за блокування їхного прийому. Контроль над цільовим витрачанням коштів здійснює всеукраїнська контрольно-ревізійна комісія руху «Справа».

8. Забезпечення діяльності руху у всеукраїнському масштабі.

Президія руху «Справа» може розпоряджатися 10% годин, витрачених кожним членом руху на місцеві завдання, а також 10% фінансування, залученого територіальними відділеннями руху «Справа».

9. Прийом та виключення з руху «Справа».

Повноправним учасником руху «Справа» може бути будь-який громадянин України, який досяг 18-річного віку, за винятком осіб, вигнаних з руху «Справа» без права поновлення. Будь-яка структурна одиниця руху «Справа» може заблокувати прийом здобувача, якщо блокування набере більше 50% голосів на голосуванні даної структурної одиниці.

Підстави для виключення учасника руху «Справа» без права поновлення:

  1. Привласнення майна руху «Справа» або його членів.
  2. Вчинення злочину проти іншого учасника руху «Справа».
  3. Фальсифікація даних роботи лічильної комісії або результатів голосування організації руху «Справа» будь-якого рівня.

Учасник руху «Справа» може бути виключений з руху без права на відновлення рішенням Президії та за наявності доказів порушення Статуту руху, але лише в тому випадку, якщо рішення підтримає більшість членів міського осередку, в який входить даний учасник. Виключений має право оскаржити це рішення в арбітражі, обраному випадковим чином. Якщо арбітраж визнає виключення неправомірним, то він має право відновити учасника в рядах руху.

10. Розпуск осередку чи організації руху «Справа».

Розпуск осередку чи організації руху «Справа» може бути ініційований Президією та відбувається за згодою організації руху більш високого рівня. Так, рішення Президії про розпуск низового осередку повинно бути схвалено голосуванням міської організації, до якої входить ця низова організація (простою більшістю голосів); рішення про розпуск міської організації затверджується голосуванням обласної організації і т.д. Рішення про розпуск осередку чи організації руху вимагає кворуму 50%. Вотум недовіри Президії руху «Справа» може бути винесений на всеукраїнському голосуванні членів руху «Справа» до закінчення терміну повноважень; для цього необхідно 50% голосів членів руху «Справа».

11. Внесення змін до Статуту руху «Справа».

Будь-які зміни у Статуті руху «Справа» вимагають голосування простої більшості членів руху без кворуму. Про голосування має бути оголошено на офіційному сайті руху «Справа» не пізніше ніж за тиждень до голосування. Ініціатором голосування щодо змін в Статуті руху «Справа» може бути Президія або не менше 3 керівників обласних організацій руху «Справа». Виставляти на голосування ту саму зміну в Статуті можна не частіше разу на місяць.

Перехідні положення: до травня 2015 члени Президії руху «Справа» можуть вносити будь-які зміни до Статуту руху, не виставляючи це питання на загальне голосування.

 

Повна версія Статуту ГО «Справа».

Меморандум про співпрацю ГО «Справа» з громадською організацією.

F.A.Q.